loader image

Um DíaMat

 

DíaMat – félag um díalektíska efnishyggju
Kt: 631115-1790, bankareikningur 1110-26-001917

Viðtakandi: Vésteinn Valgarðsson
Lögheimili: Hólatorg 4, 101 Reykjavík

Hægt er að hafa samband í gegn um tölvupóst: vangaveltur@yahoo.com

Stjórn, kosin á aðalfundi 12. febrúar 2023:
Forstöðumaður: Vésteinn Valgarðsson
Varaformaður: Ingibjörg Ingvarsdóttir
Ritari: Þorvaldur Þorvaldsson
Gjaldkeri: Siggeir F. Ævarsson
Meðstjórnandi: Karl Héðinn Kristjánsson

Yfirlýsing DíaMat

SAMÞYKKT Á STOFNFUNDI DÍAMATS 22. APRÍL OG LÍTIÐ BREYTT AF FRAMHALDSSTOFNFUNDI 16. OKTÓBER 2015

 

Efnisheimurinn er einn og óskiptur og hulduheimar eru ekki til, upphaf vitundarinnar er í efninu, engin vitund getur verið aðskilin frá efnislegum skilyrðum sínum, vilji mannsins er aldrei frjáls heldur alltaf skilyrtur af efnislegum og félagslegum kringumstæðum hans og þeirri sögu og hefðum sem hann fær í arf frá fyrri kynslóðum.

Ekkert gerist án einhvers samhengis við umhverfi sitt og allir hlutir, öll ferli og öll orka tengjast öðrum hlutum, orku eða ferlum.

Vald mannsins yfir náttúrunni er háð skilningi hans á henni, og vald mannsins yfir sjálfum sér er háð samstöðu og samvinnu fólks um hið sameiginlega.

Maðurinn er mælikvarði allra hluta frá sínu eigin sjónarmiði.

Allt siðferði á sér upphaf í félagslegum aðstæðum.

Hugmyndir koma frá efnislegum veruleika sem fólk lifir við.

Ábyrg umgengni um vistkerfið og sjálfbær nýting náttúrugæða eru forsenda þess að mannkynið geti lifað og dafnað í framtíðinni.

Lög DíaMats

 

 

SAMÞYKKT Á STOFNFUNDI 22. APRÍL 2015, BREYTT Á AÐALFUNDUM 28. JANÚAR 2017, 28. FEBRÚAR 2018, 16. FEBRÚAR 2019, 16. FEBRÚAR 2021, 20. FEBRÚAR 2022 OG 12. FEBRÚAR 2023.

1 Nafn og aðsetur

1.1 Félagið heitir DíaMat — félag um díalektíska efnishyggju.
1.2 Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. Starfssvæði þess er landið allt.

2 Tilgangur

2.1 Tilgangur félagsins er að vera samfélag og samstarfsvettvangur fólks sem aðhyllist díalektíska og sögulega efnishyggju, samkvæmt skilningi stofnskrár félagsins, til að stuðla að þroska, sjálfsforræði og velferð alþýðunnar.

3 Starf

3.1 Félagið mun vinna að tilgangi sínum með rannsóknum, boðun og fræðslu um díalektíska efnishyggju og í anda hennar. Það mun halda námskeið og málfundi. Það mun gefa út frumsamið og þýtt efni. Það mun styðja starf í anda stefnunnar, svo sem fræðistörf og baráttu fyrir mannréttindum og félagslegu réttlæti. Félagið vinnur að velferð og hamingju félagsmanna með persónulegum og félagslegum stuðningi og samstöðu, eftir þörfum og atvikum.
3.2 Félagið mun koma sér upp aðstöðu fyrir fundi og aðra starfsemi sína.
3.3 Félagið mun annast nafngjafir, jarðarfarir og aðrar athafnir þeirra félagsmanna sinna sem þess óska, sjálft eða í samstarfi við aðra. Það mun halda athafnir tengdar hátíðisdögum sínum.

4 Aðild

4.1 Félagið er opið öllum þeim sem styðja starf þess, eiga lögheimili á Íslandi, eru orðnir fullra 16 ára, samþykkja að hlíta lögum þess og eru skráðir í félagið hjá Þjóðskrá Íslands.
4.1.1 Stjórn skal eftir getu halda lista yfir nöfn, heimilisföng og tölvupóstföng félagsmanna. Félagsmenn skulu gefa sig fram við ritara stjórnar og láta hann vita ef breyta þarf eða bæta við skráningu í félagatal. Það er skilyrði þess að stjórn geti ábyrgst að fundarboð berist í pósti, að hún hafi nýjustu upplýsingar um búsetu viðkomandi félagsmanns.
4.2 Stjórn getur vikið félögum úr félaginu ef þeir spilla orðstír þess, brjóta gegn lögum þess eða tilgangi eða bregðast trúnaði þess. Brottviknir félagar eiga rétt á að skjóta máli sínu til næsta aðalfundar eða aukaaðalfundar. Með „brottvikningu“ er hér átt við missi kosningaréttar og kjörgengis í félaginu.

5 Öldungaráð

5.1 Öldungaráð DíaMats mynda allir þeir sem skráðir voru í félagið hjá Þjóðskrá Íslands þann 28. janúar 2017. Frá og með aðalfundi 2018 getur hver reglulegur aðalfundur kosið einn til viðbótar í Öldungaráð. Öldungaráðsmaður sem skráir sig úr félaginu hjá Þjóðskrá Íslands telst þar með einnig vera skráður úr Öldungaráði. Öldungaráðsmaður sem hættir tímabundið í félaginu, t.d. vegna búsetu erlendis, getur endurheimt stöðu sína í Öldungaráði með samþykki Öldungaráðs.
5.2 Fyrir hvern aðalfund skal Öldungaráð funda og kjósa úr sínum hópi þrjá stjórnarmenn, umboð þeirra tekur gildi frá aðalfundinum.
5.3 Fundur Öldungaráðs er löglegur ef til hans er boðað með minnst tveggja vikna fyrirvara.

6 Stjórn

6.1  Stjórn félagsins skipa fimm félagar: Þrír eru kosnir  af Öldungaráði fyrir aðalfund, tveir eru kosnir á aðalfundi. Stjórn skiptir með sér verkum.
6.2 Ef stjórnarmaður forfallast til lengri tíma eða hættir í stjórn skal stjórn finna staðgengil til næsta aðalfundar eða aukaaðalfundar.
6.3 Stjórn ber sameiginlega ábyrgð á starfi félagsins milli aðalfunda og hjálpast að eftir atvikum.
6.4 Stjórn ber sameiginlega ábyrgð á firmaritun félagsins.
6.5 Stjórnarfundur er löglegur ef hann er boðaður með minnst fjögurra virkra daga fyrirvara og hann situr meirihluti stjórnarmanna.
6.6 Stjórn getur skuldbundið félagið fjárhagslega á grundvelli bókaðra samþykkta löglegra stjórnarfunda.
6.7 Stjórn ber sameiginlega ábyrgð á að halda skjölum félagsins til haga.
6.8 Formaður ber ábyrgð á að fundir séu boðaðir og hann stjórnar þeim ef ekki er annar fundarstjóri kosinn. Hann er aðaltalsmaður félagsins út á við. Hann hefur tvöfalt atkvæði ef atkvæðagreiðslur falla á jöfnu.
6.9 Varaformaður er staðgengill formanns.
6.10 Ritari ritar fundargerðir og aðrar bókanir í gerðabók félagsins. Hann heldur utan um spjaldskrá Öldungaráðs. Hann sér til þess að nýjustu upplýsingar um lög og aðrar samþykktir, og um stjórn og aðra trúnaðarmenn félagsins, séu ávallt aðgengilegar félögum og berist til ríkisskattstjóra.
6.11 Gjaldkeri hefur prókúru fyrir félagið. Hann ber ábyrgð á ársreikningi og öðrum reikningum og fjármálum félagsins gagnvart stjórn.

7 Reikningsár

7.1 Reikningsár félagsins er almanaksárið.

8 Aðalfundur

8.1 Aðalfundur er æðsta vald í málefnum félagsins.
8.2 Aðalfund skal halda fyrir lok febrúar á hverju ári.
8.3 Aðalfund skal boða á heimasíðu félagsins með tillögu að dagskrá, með minnst mánaðar fyrirvara. Hann skal einnig boða bréflega til allra sem hafa atkvæðisrétt og kjörgengi á fundinum, sjá grein 8.4.
8.3.1 Fái félagið ekki afhentan lista yfir félagsmenn sína frá Þjóðskrá Íslands, skal aðalfundur teljast löglega boðaður ef fundarboð er birt á heimasíðu félagsins og í prentuðu dagblaði. Auk þess skal stjórn senda bréflegt fundarboð til þeirra félagsmanna sem það veit um og getur náð í.
8.4 Á aðalfundi hefur hver sá félagsmaður kjörgengi og eitt atkvæði, sem er skráður í félagið hjá Þjóðskrá Íslands 1. desember árið á undan. Stjórn skal hafa þann lista til reiðu þegar aðalfundarboð er sent út, sbr. grein 8.3. Falli atkvæði á jöfnu hefur formaður tvöfalt atkvæði, nema í kosningu um lagabreytingar.
8.4.1 Fái félagið ekki afhentan lista yfir félagsmenn sína frá Þjóðskrá Íslands, skal það vera skilyrði kosningaréttar og kjörgengis félagsmanns á fundinum, að hann hafi fyrir kosningu fært fundarstjóra sönnur á að hann sé enn skráður í félagið. Félagi sem hefur skráð sig í félagið eftir næstliðinn 1. desember fær full réttindi á aðalfundi ef hann mætir og færir fundarstjóra sönnur á að hann sé skráður.
8.5 Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.
8.6 Á dagskrá aðalfundar skal vera:
8.6.1 Kosning fundarstjóra og fundarritara,
8.6.2 Skýrsla stjórnar um starf félagsins á starfsárinu,
8.6.3 Reikningar félagsins lagðir fram og afgreiddir,
8.6.4 Lagabreytingar,
8.6.5 Kjör tveggja stjórnarmanna sem aðalfundur kýs,
8.6.6 Kjör tveggja skoðunarmanna reikninga, sem ekki eru í stjórn,
8.6.7 Kjör eins nýs félaga í Öldungaráð (ekki skylda),
8.6.8 Önnur mál.
8.7 Stjórn getur bætt við dagskrárliðum í fundarboði ef þurfa þykir. Það getur aðalfundur einnig gert sjálfur.
8.8 Aðalfundi er stjórnað samkvæmt almennum fundarsköpum. Setji félagið sér sérstök fundarsköp, gilda þau.
8.9 Aukaaðalfund skal boða, á sama hátt og aðalfund, strax og formaður, meirihluti stjórnar eða þriðjungur Öldungaráðs eða fleiri æskja þess og leggja fram tillögu að dagskrá.

9 Lagabreytingar og slit félagsins

9.1 Lögum félagsins getur aðalfundur breytt með 2/3 hluta atkvæða. Fimmta kafla laganna, um Öldungaráð, og sjötta kafla, um stjórn, verður þó ekki breytt nema með undangengnu samþykki Öldungaráðs ásamt samþykki aðalfundar.
9.2 Breytingar á stofnskrá skal afgreiða eins og lagabreytingu, en teljast ekki samþykktar nema með þrem fjórðu hlutum atkvæða.
9.3 Komi fram tillaga um að leggja félagið niður skal fara með hana eins og lagabreytingartillögu, en hún telst ekki samþykkt nema með þrem fjórðu hlutum atkvæða og að helmingur félagsmanna eða fleiri sitji fundinn. Sé tilskilinn meirihluti fundarmanna samþykkur tillögunni, en fundarsókn ófullnægjandi, skal án tafar boða til framhaldsaðalfundar innan fimm vikna og getur hann þá afgreitt tillöguna með sama hlutfalli atkvæða en óháð fundarsókn. Öldungaráð skal þá og koma saman og ráðstafa eignum félagsins í samræmi við tilgang þess.2ö